Algemene voorwaarden

Geldigheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door schildersbedrijf Snel, gevestigd te Middelburg.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Mondelinge aanbiedingen door schildersbedrijf Snel of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door schildersbedrijf Snel zijn bevestigd.

Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand bij een door de opdrachtgever ondertekende offerte, bij voorkeur schriftelijk of per mail retour.

Werkzaamheden

Alle werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door ons bedrijf of in samenwerking met gespecialiseerde bedrijven waar schildersbedrijf Snel mee samenwerkt.

Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Bij meerwerk buiten de bestaande overeenkomst zal dit als een aanvullende opdracht van de opdrachtgever worden bevestigd en zullen daarmee gepaard gaande kosten in rekening worden gebracht tegen het uurloon van schildersbedrijf Snel. Door schildersbedrijf Snel te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Werktijden

Schildersbedrijf Snel heeft het recht om zelf de start en eindtijden van het werk te bepalen.

Sanitair/water/stroom

De opdrachtgever geeft de medewerking aan schildersbedrijf Snel om gebruik te kunnen maken van sanitair, water en stroomvoorziening.

Aanbetaling

Bij opdrachten kleiner dan vijfduizend euro hanteert schildersbedrijf Snel een aanbetaling van 20% van de opdrachtsom. Bij opdrachten groter dan vijfduizend euro hanteert schildersbedrijf Snel een aanbetaling van 40% van de opdrachtsom. Deze aanbetaling dient uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de werkzaamheden op onze rekening te staan.

Betaling

Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval plaats te vinden uiterlijk tien dagen na factuurdatum.

Na oplevering van de werkzaamheden dient de factuur, minus aanbetaling en termijnbetaling, altijd binnen vijftien dagen te worden voldaan.

Schildersbedrijf Snel hanteert een betalingstermijn aan de hand van gemaakte afspraken met leveranciers.

Niet nakoming betalingsverplichting

Bij niet tijdige betalingen of achterwege blijven van betaling van de overeengekomen opdracht komen alle kosten, zowel buitenrechtelijke als gerechtelijke, door schildersbedrijf Snel gemaakt om te bewerkstelligen dat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting voldoet, te laste van de opdrachtgever.

Annuleren

Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij verplicht de door schildersbedrijf Snel reeds aangeschafte materialen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens schildersbedrijf Snel gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan schildersbedrijf Snel als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht schildersbedrijf Snel te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.

Overmacht van weersomstandigheden

De overeenkomstige datum van aanvang van de werkzaamheden kan worden beïnvloed door weersomstandigheden. Daardoor kunnen de werkzaamheden worden verplaatst naar een andere datum in overleg met de opdrachtgever. Door overmacht kan schildersbedrijf Snel niet aansprakelijk worden gesteld.

Contact

Hans Snel

tel: 0118-629686 

e-mail: snelhans2323@hotmail.com

KvK-nummer: 22037057